Home
introduction
section1
section2
lang
downloads
contact

Sektion I

Förståelsen av islam

 1. Vår förståelse av islam baseras på oföränderliga principer som härleds ur islams autentiska källor: Koranen och profetens traditioner (Sunna), inom ramen för konsensus och med hänsyn tagen till tidens anda såväl som de europeiska realiteternas speciella omständigheter speciella omständigheterna i de europeiska realiteterna.

 2. Islams sanna anda baseras på en måttlighet som som följer syftena (Maqasid) hos denna religion. Denna måttlighet undviker både försummelse och överdrift och förlikar förnuft och uppenbarelse och tar hänsyn till människans materiella och andliga behov med en balanserad syn på livet vilken förenar existensen i nästa liv såväl som konstruktivt arbete i denna värld.

 3. Islam kan i sina principer, avgöranden och värderingar struktureras i följande tre fält: trosläran som den uttrycks i trons sex pelare – Tron på Gud, änglarna, de uppenbarade skrifterna, profeterna, livet efter detta och ödet; Shari'an som den uttrycks i handlingar av dyrkan och mänsklig interaktion; De etiska regler som ligger till grund för att leva ett gott liv. Dessa tre sammankopplade områden komplementerar varandra och syftar till att uppfylla mänsklighetens väl (Maslaha) och skydda den från ont.

 4. Betoningen på den mänskliga aspekten, flexibilitet i lagstiftning och respekt för olikheter samt naturliga skillnader mellan människor är viktiga särdrag för islam.

 5. Islam har hedrat människorna genom att göra dem till ställföreträdare över jorden. Denna ära omfattar alla människor, både män och kvinnor, utan åtskillnad. Som förtjänst av denna heder skyddas människorna från allt som skymfar deras värdighet, skadar deras mentala förmåga eller deras hälsa eller missbrukar deras rättigheter genom att utnyttja deras svagheter.

 6. Islam ger särskilt eftertryck åt den sociala aspekten och uppmanar till medkänsla, ömsesidigt stöd, samarbete och broderskap. Dessa värderingar belyses med exempel såsom de rättigheter som tillkommer föräldrar, släktingar, grannar, fattiga, behövande, sjuka, åldringar och andra, oavsett ras eller tro.

 7. Islam kräver jämlikhet mellan man och kvinna inom ramen för ömsesidig respekt och anser att ett liv är i balans när relationerna mellan man och kvinna harmoniserar med och kompletterar varandra. Den förkastar otvetydigt alla föreställningar eller handlingar som förringar kvinnor eller berövar dem deras lagliga rättigheter, oavsett en del vanor och traditioner hos en del muslimer. Islam tar starkt avstånd från uttnyttjande av kvinnor och behandlingen av dem som enbart objekt för åtrå.

 8. Islam anser att en sammanhållen familj baserad på föreningen i äktenskap mellan man och kvinna är den naturliga miljön för att föda och fostra framtida generationer. Familjen är grunden till individens lycka och samhällets stabilitet. Således betonar islam betydelsen av att vidta alla steg för att stärka familjen och skydda den från allt som försvagar eller marginaliserar dess roll.

 9. Islam respekterar mänskliga rättigheter och kräver jämlikhet mellan alla människor, den förkastar alla former av etnisk diskriminering och betonar vikten av frihet. Därför fördömer den tvång i tro och tillerkänner individen frihet till samvete. Vidare uppmuntrar islam till att friheten borde praktiseras i överensstämmelse med moraliska värderingar och respekt för lagen, på så sätt att den inte kränker andras rättigheter.

 10. Islam uppmanar till nära relationer, dialog och samarbete mellan folk för att öka samexistens och uppnå fred i världen. Termen Jihad som förekommer i islamska texter betyder att bemöda sig alla ansträngningar för att göra gott, från att reformera sig själv till att sprida sanning och rättvisa mellan människor. Jihad i betydelsen krig betraktas som ett av de medel som står en muslimsk stat till buds när den behöver försvara sig mot angrepp. Detta står i överensstämmelse med internationell rätt. Baserat på en sådan förståelse av Jihad förkastar islam godtyckligt våld och terrorism och stöder berättigade och rättvisa frågor samt slår vakt om alla folks rätt att försvara sig med legitima medel.

 11. Islam ålägger alla muslimer att vara hederliga och respektera sina åtaganden. Den förbjuder svek och förräderi. Den förordnar att göra gott i samröret med andra människor såväl som resten av skapelsen.

 12. Med avseende på samrådets dygd (Shura) och med hänsyn till utvecklingen i den politiska, lagstiftande och konstitutionella sfären bekräftar islam den demokratiska principen baserad som grundar sig på pluralism, frihet i valet av politisk auktoritet och fredligt skifte av makt.

 13. Islam uppmanar människor att bruka naturen på ett ansvarsfullt sätt. Detta gör det nödvändigt att bevara miljön och skydda den från alla källor till förorening och skada såväl som annat som kan rubba naturens känsliga balans. Likaså kräver islam att naturresurserna skyddas och förbjuder grymhet mot djur, överkonsumtion och slöseri med rikedomar.
Powered by Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE)
writer-essay.com . Vaughan Building news. . Подробная информация http://ieeesolutionists.com/ у нас на сайте. . Andrej karpathy blog. . Back to original page