Home
introduction
section1
section2
lang
downloads
contact

Sektion II

Den muslimska närvaron i samhället


Principerna för interaktion bland muslimer

 1. Trots sina etniska och kulturella skillnader och sin tillhörighet till olika lagskolor och tankeriktningar utgör Europas muslimer en religiös enhet i ett ramverk av islamska principer enade av broderskap. På samma sätt delar de i hela Europa en tillhörighet till staten i vilken de bor. Varje diskriminering som uppkommer dem emellan grundad på etniskt ursprung är mot islams värdering som betonar enhet.

 2. Grundat på deras religiösa principer och på gemensamma intressen uppmanas Europas muslimer att komma samman, samarbeta och samordna deras olika institutioners anträngningar. Detta skall inte undlåta att erkänna den naturliga skillnad som existerar mellan dem inom ramen för islam som den allmänt accepterats genom konsensus.

 3. Utöver de tillhörigheten till det land i vilket de bor och åtagandet i medborgarskapet tillhör också muslimer den muslimska "Umman". Denna koppling till muslimer över hela världen är naturlig tack vare deras tillhörighet till samma tro. Detta förhållande ska utnyttjas till att stärka länkarna mellan Europa och den muslimska världen och befästa ömsesidig hjälp mellan världens folk och stater.

Medborgarskap[top]

 1. Europas muslimer respekterar lagarna och de myndigheter som upprätthåller dem. Detta skall inte hindra dem från att individuellt eller kollektivt försvara sina rättigheter och uttrycka sina åsikter vare sig de grundar sig i deras särskilda behov som ett religiöst samfund eller angår dem som medborgare. Närhelst det finns en konflikt mellan lagar och frågor som är specifika för religionen skall muslimerna vända sig till de myndigheter det vederbör för att komma till en trovärdig och för deras behov passande lösning.

 2. Europas muslimer följer principen om sekularism som grundar sig på statens neutralitet i fråga om religiösa angelägenheter. Detta betyder att handla rättvist gentemot alla religioner och tillåta de som bär religiösa värderingar att uttrycka sina trosföreställningar och praktisera sina riter antingen som individer eller i grupp, både i allmänna och särskilda frågor som det är specificerat i europeiska och internationella deklarationer och fördrag om mänskliga rättigheter. Grundat på detta förblir det muslimernas rätt att som religiösa samfund etablera moskeér, religiösa insitutioner och institutioner för utbildning och välfärd för att kunna praktisera sin religion på daglig basis i fråga om kost, klädnad och andra behov.

 3. Som europeiska medborgare ser muslimerna det som sin plikt att arbeta för [allmänhetens bästa] och deras entusiasm i denna strävan skall inte vara mindre än deras entusiasm för att kräva sina rättigheter. Det fordras av dem att delta aktivt i samhället, att bidra, ta initiativ och att sträva för att vara andra till gagn till gagn för andra.

 4. Muslimerna uppmanas att positivt integrera sig med sina respektive samhällen med en harmonisk balans mellan bevarandet av den muslimska identiteten och medborgarskapets plikter som grund. Varje form av integration som undlåter att erkänna muslimernas rätt till att bevara sin islamska personlighet och rätten att utföra sina religiösa plikter tjänar varken muslimernas intressen eller de europeiska samhällens de tillhör.

 5. Europas muslimer uppmuntras att delta i den politiska processen som aktiva medborgare. Ett verkligt medborgarskap innefattar politiskt engagemang, från att rösta till att delta i politiska institutioner.

 6. Europas muslimer betonar sin respekt för pluralism och den religiösa och filosofiska mångfalden hos de multikulturella samhällen de lever i. De är av tron att islam bekräftar mångfalden som finns mellan människor och därför inte besväras av denna multikulturella realitet. Snarare uppmuntrar islam samhällets medborgare att uppskatta och berika varandra genom sina olikheter.

Islams bidrag till Europa[top]

 1. Islam, med sina universella och humanistiska principer respekterar folkens rättigheter och särskilda egenskaper. Den högaktar principerna om rättvisa i handel och samarbete mellan människor utan exploatering eller hegemoniskt maktbruk. Därför ser Europas muslimer det som sin plikt att grundfästa relationerna mellan Europa och den muslimska världen. Detta kräver att vi frigör oss själva från de ömsesidiga fördomar och negativa intryck som finns mellan islam och väst så broar för fruktbart utbyte kan byggas.

 2. Tack vare sitt rika kulturarv och sin betoning på medmänsklighet kan islam genom sin närvaro i Europa delta i att förstärka viktiga värderingar i dagens samhälle såsom rättvisa, frihet, broderskap, jämlikhet och solidaritet. Islam ger företräde åt moraliska ställningstaganden såväl som vetenskapliga, tekniska och ekonomiska framsteg. Detta deltagande kan vara förmånligt och berikande för hela samhället.

 3. Den muslimska närvaron i Europa betraktas som ett nyckelelement i att etablera bättre kommunikation som och samexistens mellan olika religioner och trosföreställningar genom att den uppmuntrar till dialog mellan olika trosläror och ideologier. Detta kommer utan tvekan att stödja arbetet på vägen mot global fred.

 4. Genom sitt religiösa och kulturella arv, såväl som deras närvaro i många olika europeiska stater representerar Europas muslimer en inverkande kraft för strävan att stärka den europeiska unionen. Med sin mångfacetterade religiösa och kulturella struktur kan Europa agera som ett viktigt riktmärke med en nyckelroll i upprätthållandet av internationell stabilitet mellan inflytelserika stormakter.

"Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. "
[Koranen; de inre rummen (al-Hudjurat):13](Bernströms)]

Powered by Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE)
Faithkeepers world initiative. . Детальное описание tomova blog news на нашем сайте. . тепловентилятор промышленный